Purso – kvalitet och ansvar går hand i hand

Hållbarhet är en väsentlig del av Pursos verksamhet och ett viktigt inslag i våra kunders projekt.

Certifierad kvalitet, miljöfrämjande innovationer och minimerad miljöpåverkan är en central del av vår dagliga verksamhet. Purso har erhållit ISO 9001:2015-kvalitetscertifikatet och ISO 14001:2015-miljöcertifikatet. För oss har ansvar också en lokal anknytning: som en finländsk arbetsgivare bär vi vårt ansvar. Vi sysselsätter närmare 300 proffs i Birkaland.

Certifierat miljösystem

För Purso innebär miljöansvar ett kontinuerligt utvecklingsarbete för att minska vår miljöbelastning samt tillämpning av bästa praxis. Energi- och materialeffektivitet, ren energi, återvinning och minskning av koldioxidavtrycket på de produkter vi tillverkar är exempel på tyngdpunkterna inom vårt miljöarbete.

ISO 14001-miljöcertifikatet som vi haft sedan år 2002 återspeglar väl Pursos långvariga utvecklingsarbete.

Systemet styr oss att ställa mål och klara åtgärder för en kontinuerlig utveckling av miljöärenden. En av hörnstenarna i systemet är miljöpolicyn som ledningen och personalen förbundit sig att följa i alla åtgärder och beslut som berör produkternas och verksamhetens miljöpåverkningar.

Bättre energieffektivitet

En av de viktigaste etapperna i att förebygga klimatförändringen är energieffektivitet. Ansvarsfull och effektiv energiförbrukning minskar koldioxidutsläppen.

Purso har ingått ett energieffektivitetsavtal. Vi gör regelbundet omfattande energibesiktningar för att kontrollera att våra energisparåtgärder varit valida och effektiva.

Minskning av koldioxidavtrycket

Pursos ambitiösa mål är att fram till år 2025 skära ner bolagets koldioxidavtryck med hälften för varje producerade ton. Som referens används år 2020.

För att nå målet måste vi genomföra flera åtgärder, varav den senaste är solenergianläggningen på fabriksområdet i Siuro. Anläggningen togs i bruk år 2021.

I Siuro finns också ett eget värmeverk som drivs med förnybart bränsle. Värmeverket producerar förutom den processvärme som behövs i fabriken också all värme för fastigheterna.

Produkternas miljöpåverkan

Miljövarudeklarationer EDP har uppgjorts för största delen av våra produkter.
EPD är en miljövarudeklaration som beskriver produktens miljöpåverkan. Beräkningarna har gjorts med livscykelanalyser (LCA). Produktens miljöpåverkan beräknas från det att råvarorna anskaffats.

Våra miljövarudeklarationer har granskats och verifierats av en tredje part. Uppgifterna har granskats och konstaterats vara en pålitlig källa till miljöinformation.

EPD, Aluminium profile, primary

EPD, Aluminium profile, secondary

Återvunnet aluminium

Aluminium är inte bara ett vackert och beständigt, men också ett energieffektivt och helt återvinningsbart material. Vår Greenline-produktlinje förstärker vår position som föregångare av återvinningsbara aluminiumlösningar. Linjen som endast använder återvunnen aluminium är den första i Finland och bland de första i världen.

Aluminiumskrotet som uppstår i produktionsprocessen omsmälts och återgår sedan som råvara för processen.

Aluminium är den mest överlägsna råvaran i cirkulär ekonomi Produktionen av återvunnet aluminium sparar upp till 95 % energi